Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, waarom wij dat doen, met wie wij persoonsgegevens delen en hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden. Daarnaast zullen wij aangeven wat uw rechten zijn ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens, zoals het recht op inzage of verwijdering.

 

Stichting De Paardenkamp
Stichting De Paardenkamp biedt een rusthuis voor paarden en pony’s vanaf 20 jaar. Daarnaast zijn wij een kenniscentrum voor de verzorging van paarden (op leeftijd). Om dit te kunnen betalen bieden wij diverse diensten en producten aan en kunt u donateur worden van onze stichting. Daarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene verordening persoonsgegevens (hierna: AVG) is Stichting De Paardenkamp, postadres Birkstraat 122b, 3768 HL te Soest. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41188035. Verwerkingsverantwoordelijke houdt in dat Stichting De Paardenkamp beslist welke persoonsgegevens verwerkt worden, op welke manier dit gebeurt en erop toeziet dat dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt gedaan.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke gegevensverwerking door Stichting De Paardenkamp.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Stichting De Paardenkamp verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG. Omdat wij voor verschillende doeleinden uw persoonsgegevens verwerken, volgt hierna een opsomming van de (groepen) personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

 

  • Donateur/giftgever;
  • Afnemer van een dienst of product, zoals huurder van een ruimte of koper van een ticket voor de Dag van het oudere paard;
  • Abonnee van de nieuwsbrief.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Er is een aantal redenen waarom Stichting De Paardenkamp gegevens van u kan verwerken op grond van artikel 6 AVG. Namelijk als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, omdat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt of omdat er een wettelijke verplichting is. Het is voor Stichting De Paardenkamp daarom noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij anders de overeenkomst niet kunnen uitvoeren of de geboden dienst/het product niet aan kunnen bieden.

 

 

 

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is om een dienst of product te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst of de postbezorger.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Stichting De Paardenkamp verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, sub c AVG). Dat betekent dat er voor onze diensten en geleverde producten verschillende bewaartermijnen gelden. U kunt deze hier vinden.

 

Verwerking buiten de Europese Unie:
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

 

Uw rechten
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken dan kunt u een inzageverzoek indienen (zie onderaan deze pagina). Bij rechten van betrokkenen kunt u zien welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Heeft u vragen?
Heeft u een algemene vraag over hoe Stichting De Paardenkamp omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@paardenkamp.nl.

 

Wilt u weten welke specifieke persoonsgegevens wij van u verwerken? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Dit verzoek kunt u richten aan Stichting De Paardenkamp, t.a.v. het secretariaat, Birkstraat 122b, 3768 HL te Soest. Graag onder vermelding van inzageverzoek en uw contactgegevens.

 

Vindt u dat Stichting De Paardenkamp de privacyregels overtreedt met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.